Mestna občina Velenje pristopa k zbiranju pobud za nov postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN MOV), zato poziva vse zainteresirane lastnike zemljišč, občane Mestne občine Velenje in druge fizične ter pravne osebe, da oddajo svoje pobude oziroma predloge.

Pobuda mora biti oddana na obrazcu »POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA«, ki je dosegljiv na spletni strani Mestne občine Velenje in v prostorih sprejemne pisarne Mestne občine Velenje. Pobudo mora vložiti lastnik zemljišča, pooblaščenec lastnika zemljišča (priloženo mora biti pooblastilo), v primeru solastništva pa vsi solastniki zemljišča.

Pobude, ki jih bo Mestna občina Velenje sprejela po 31. 12. 2023, ne bodo obravnavane v tem postopku.

Izpolnjen obrazec s prilogami posredujte na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje ali po elektronski pošti na naslov [email protected], lahko pa ga oddate tudi osebno na občini v času uradnih ur.

Zbiranje pobud bo potekalo od 23. 3. 2023 do vključno 31. 12. 2023.

 

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje