CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČIN

www.bb.si

Občinski svet Občine Šoštanj je sprejel Celostno prometno strategijo občine (CPS), strateški dokument za trajnostno mobilnost. V petletnem obdobju mora občina poskusiti realizirati predvidene ukrepe CPS, vzporedno z izvajanjem ukrepov pa dosegati zastavljene cilje po višji kvaliteti bivanja v občini. S sprejetjem CPS bo Občina Šoštanj lahko pridobila nepovratna evropska sredstva.

Celostna prometna strategija se poleg avtomobilov ukvarja tudi s pešci, kolesarji in z javnim potniškim prometom, hkrati pa so ureditve, ki jih CPS ponuja neizogibno povezane z izboljšavami tudi na drugih področjih kot na primer urbanizem, zeleni sistem mesta, pravilno razmeščene vsebine v naseljih ter življenje in živahnost mesta. Trajnostna mobilnost je ključnega pomena pri razvoju pametnih mest, CPS pa predvideva izvedbo mnogih ukrepov s ključno lastnostjo osredotočanja na čim bolj učinkovito izrabo že obstoječe infrastrukture na področju pešačenja, kolesarjenja, javnega potniškega prometa, motornega prometa in povezave med sosednjimi občinami (povezana Šaleška dolina). Med ukrepi trajnostne mobilnosti v Občini Šoštanj so tako uvedba Lokalca, izgradnja železniškega podhoda, izgradnja avtobusne postaje in prenova postajališč, širitev sistema BICY tudi z električnimi kolesi, dogradnja peš in kolesarskih povezav, sanacija prezračevalnih jaškov Premogovnika ter ozelenitev in ureditev prometnih območij.

Predlog Celostne prometne strategije pa je potrdil tudi svet Mestne občine Velenje, s katero predvidevajo pet ključnih področij ukrepanja, trajnostno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet. Na svoji spletni strani je občina zapisala, da Velenje kot regijsko vozlišče spodbuja in uvaja različne oblike trajnostne mobilnosti. Je vsem dostopno mesto s privlačno urejenimi javnimi površinami in učinkovitimi povezavami v občini in regiji. Na področju javnega potniškega prometa in daljinskih kolesarskih povezav pa želijo izkoristiti potenciale regijskega sodelovanja občin. Velenje je že aktivno vpeto v EU projekte trajnostne mobilnosti kor so BICY in GUTS.

 

OBČINA ŠOŠTANJ S PRVIMI ELEKTRIČNIMI POLNILNICAMI

Občina Šoštanj bo lahko s pridobljenimi sredstvi EKO sklada v kratkem postavila pet električnih polnilnic, tako za avtomobile kot tudi kolesa. Vzpodbujanje električne mobilnosti dolgoročno pomeni zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje kakovosti zraka in posledično ohranjanje narave.