V VELENJU KMALU DO RAZŠIRJENE POSLOVNE CONE STARA VAS

www.velenje.si

Temelj gospodarstva v Velenju predstavljata dva večja gospodarska sistema, Premogovnik Velenje d.d. in Gorenje d.d. Poleg omenjenih podjetij je potrebno izpostaviti, da ima Velenje tudi izredno uspešna srednje velika in mala podjetja, ki prav tako pomembno prispevajo k razvoju mesta. 

Velenje je izrazito industrijsko središče s poslovnimi conami na različnih lokacijah. V letošnjem letu je v planu razširitev poslovne cone Stara vas.

POSLOVNA CONA STARA VAS

Poslovna cona Stara vas predstavlja v občini največje območje, ki je veliko 20 hektarjev in namenjeno razvoju proizvodne dejavnosti. Predstavljala bo podjetniško inovacijsko podporno okolje, ki bo omogočalo razvoj novih panog, tehnologij, izdelkov in storitev. Poslovna cona bo za razvoj in zagon podjetij zagotavljala prostorske in infrastrukturne možnosti. Predvideni rok zaključka projekta prve in druge faze je 25. avgust 2017. Za razširitev poslovne cone je Mestna občina Velenje pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije  v višini do največ 979.564,39 evra, na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–2017. V sklopu ureditve poslovne cone je tako predvidena izvedba dostopnih cest s površinami za kolesarje in pešce v dolžini 636 metrov, meteorne kanalizacije v dolžini 1.336 metrov in kanalizacije za odpadne komunalne vode v dolžini 943 metrov. Prav tako je v sklopu izvedbe poslovne cone predvidena rekonstrukcija ter novogradnja vodovodnega, toplovodnega in plinovodnega omrežja. Za potrebe oskrbe s toplotno energijo je predvidena izvedba toplotne podpostaje v velikosti 5×8 metrov. V sklopu pridobivanja projektnih pogojev in soglasij pa so interes za izvedbo telekomunikacijskega omrežja pokazali tudi ponudniki telekomunikacijskih storitev kot so Telemach, Telekom, T-2 in drugi. Na celotnem območju je predvidena tudi izvedba javne razsvetljave. Z izvedbo te infrastrukture bo bodočim uporabnikom te cone zagotovljena celovita oskrba s komunalno infrastrukturo.

Ker pa širitev poslovne cone posega na območje vrtičkov, so vrtičkarjem uredili nadomestno lokacijo ob železnici, kjer je urejenih približno sto vrtov.