Splošni pogoji nagradnih iger

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na spletni strani sasa-novice.si in Facebook strani sasa-novice.si

 1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah, ki jih organizira lokalni portal Savinjske in Šaleške doline, Čagošče 88, 1296 Šentvid pri Stični (v nadaljevanju organizator), se nanašajo na vse nagradne igre, ki so objavljene na:

 

Podrobnejše informacije o vsaki posamezni igri (kot npr. obdobje vsake posamezne nagradne igre, način sodelovanja, izbor nagrajencev, nagrade, itd.), so objavljene v mediju, kjer poteka nagradna igra: Facebook strani Sasa-novice.si pred začetkom posamezne nagradne igre in so dostopne vsaj v času trajanja vsake posamezne nagradne igre.

S sodelovanjem v katerikoli nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradnih igrah in da se strinja z njimi.

 1. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je promocija organizatorja skozi spodbujanje komunikacije z uporabniki spletne strani in Facebook kanala.

 1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri 

V nagradnih igrah lahko sodelujejo osebe, ki imajo slovensko državljanstvo, so stare 15 let ali več, imajo ustvarjen osebni Facebook profil in »na naslovu https://www.facebook.com/SASAnovice.

V nagradnih igrah pri spletnih anketah lahko sodelujejo vsi anketiranci, ki so na koncu ankete z vpisom svojega elektronskega naslova soglašali, da sodelujejo v nagradni igri in da se njihov elektronski naslov uporabi za obveščanje o nagradi. S tem, ko sodelujoči vpiše svoj naslov elektronske pošte, se šteje, da soglaša s pravili in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah..

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame ali se o prevzemu dogovori z uredništvom.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri 

Nagradne igre potekajo:

 • Na Facebook profilu Sasa-novice.si: pogoj za sodelovanje je, da se je sodelujoči odzval na nagradno igro v mediju facebook.; Način privolitve oz. odgovorov je različen: sodelujoči lahko izbira pravilni odgovor med napisanimi možnostmi, vpiše svoj odgovor v komentar objave, pošlje odgovor v zasebno sporočilo organizatorju ali ga objavi na zid Facebook strani Sasa-novice.si;
 • Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika na spletni strani sasa-novice.si, in sicer z vpisom svojega naslova elektronske pošte uporabnik soglaša, da sodeluje v nagradni igri in da se njegov naslov elektronske pošte uporabi za obveščanje o nagradi.

 

 1. Izbor nagrajencev 

Pri nagradnih igrah na Facebook strani

Nagrajenci so lahko izbrani na 3 načine:

 • sodelujoči, ki najhitreje pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje,
 • naključni žreb med sodelujočimi v nagradni igri,

Natančen način izbiranja in število nagrajencev v vsaki posamezni nagradni igri sta določena in objavljena na Facebook strani https://www.facebook.com/SASAnovice pred vsako posamezno nagradno igro.

Pri spletnih anketah

Podatki (elektronski naslov) o udeležencih v nagradni igri spletne ankete se shranijo v bazo in so osnova za elektronsko žrebanje. Elektronsko žrebanje poteka v prisotnosti 3-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje, odstrani oz. ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Sodelujoči v nagradni igri se vpišejo v bazo sodelujočih v nagradni igri in s tem v izbor možnih nagrajencev.

V vsaki posamezni nagradni igri lahko uporabniki sodelujejo le enkrat. Sodelujoči, ki v posamezni nagradni igri prejmejo nagrado, prav tako lahko sodelujejo in so lahko nagrajeni v naslednjih nagradnih igrah.

Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.

 1. Obveščanje nagrajencev

Organizator o nagradi obvesti nagrajence preko elektronske pošte ali pa objavi izid javno na Facebook profilu. Nagrajenci dovoljujejo objavo njihovih imen in priimkov ali imena svojega profila na spletni strani in v socialnih omrežjih organizatorja, po zaključku posamezne nagradne igre. Natančen čas objave nagrajencev vsake posamezne nagradne igre je objavljen ob začetku posamezne nagradne igre.

Organizator te informacije uporabi izključno za izvedbo nagradnih iger in noben drug namen. Vsa vprašanja ali komentarje o nagradni igri lahko uporabnik pošlje organizatorju kot zasebno sporočilo na profilu Sasa-novice.si ali na mail uredniki

 1. Nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenci so o nagradah, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrad obveščeni na Facebook strani Grem z vlakom ali Instagram strani slov.zeleznice oziroma po elektronski pošti na naslov, ki ga imajo v svojem Facebook ali Instagram profilu oz. ga posredujejo na [email protected]

Nagrade vsake posamezne nagradne igre (število in vrsta nagrad) so opredeljene v mediju kjer poteka nagradna igra: na spletni strani ali na Facebook strani Sasa-novice.si pred začetkom vsake posamezne nagradne igre. Nagrajenci morajo na zahtevo organizatorja in v skladu z davčno zakonodajo (glej 8. točko teh splošnih pogojev) v roku 8 dni organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. Na poslani naslov organizator pošlje nagrado oz. dopis, s katerim nagrajenec prevzame nagrado ali se z nagrajencem dogovori za prevzem drugače.

V kolikor organizator nagradne igre v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebancu pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebanec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov za izročitev nagrade, ki so navedeni v obvestilu, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci, mlajši od 18 let, priložiti tudi lastnoročno podpisano soglasje starša ali zakonitega zastopnika.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.

 

 1. Davki in akontacija dohodnine

Organizator za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo oz. morebitne druge davčne obveznosti gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v evrski vrednosti z DDV.

Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko) v skladu z drugim odstavkom 7. točke teh pravil nagradnih iger.

 1. Varstvo osebnih podatkov 

Portal Savinjske in Šaleške doline, se zavezuje spoštovati standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vsak udeleženec v nagradni igri z vpisom naslova elektronske pošte ali sodelovanjem v nagradni igri na spletni strani ali na Facebook strani potrdi svoje sodelovanje v nagradni igri in s tem organizatorju dovoljuje hranjenje in obdelavo podanih osebnih podatkov (elektronskega naslova in ime profila) za sodelovanje v nagradni igri, za namene izvedbe nagradne igre. Udeleženec je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih posreduje upravljavcu. Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih, posredovanih v sklopu posamezne nagradne igre, do zaključka nagradne igre, medtem ko podatke nagrajencev/izžrebancev organizator hrani v skladu z davčno zakonodajo.

Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek in ime Facebook profila) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. Organizator bo osebne podatke izžrebancev (ime, priimek, naslov in davčna številka) obdeloval za namen obračuna in plačila akontacije dohodnine in jih hranil v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov [email protected].

Posameznik lahko svoje pravice do dostopa, popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave in prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja z vložitvijo zahteve.

Družba o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči v roku enega meseca od prejema popolne zahteve, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.

Če družba ne odloči o zahtevku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

 1. Odgovornost organizatorja 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje spletne strani ali Facebook strani,
 • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
 • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

 1. Platforme socialnih medijev 

Platforme socialnih medijev vključujejo Facebook. V okviru izvajanja aktivnosti bo Facebook nastopil kot neodvisni upravljalec, ki bo osebne podatke sodelujočih v nagradni igri obdeloval v skladu z njihovo politiko zasebnosti https://www.facebook.com/policy.php.

OPOZORILO: V okviru izvajanja aktivnosti bodo osebni podatki sodelujočih v nagradni igri preneseni in obdelovani v ZDA oziroma ni mogoče preprečiti takega prenosa in nadejane obdelave s strani platform socialnih medijev. V tem primeru lahko pride do manjšega pravnega varstva osebnih podatkov kot predvideva Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).

 1. Končne določbe 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih iger bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani in Facebook strani.

Pravila nagradnih iger so dostopna na spletni strani za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše v zasebno sporočilo na profilu https://www.facebook.com/SASAnovice ali na e-pošto [email protected].

Ta splošna pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi.

Ljubljana, 1. december 2022