Vsako leto poteka od konca marca do sredine aprila letni redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem letu, v obdobju med 1. septembrom in 31. avgustom. Letni redni vpisi potekajo po Savinjsko- Šaleških občinah različno. Roki se tako gibljejo med koncem marca in do sredine aprila. V primeru prostih mest še po roku vpisa, lahko otroka vpišete v vrtec tudi med letom.

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. Starše nato obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o vseh drugih pogojih vključitve otroka v vrtec kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra, ki poda mnenje, ali se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in drugo. Normativi za oblikovanje oddelkov so pokazatelji, koliko otrok vrtec lahko sprejme.

Otroci, ki bodo vrata vrtca prestopili v septembru, morajo takrat dopolniti vsaj 11 mesecev starosti, starši pa takrat ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za znižano plačilo vrtca je na krajevno pristojnem CSD (kjer imate stalno prebivališče) potrebno oddati vlogo za uveljavitev pravic iz javnih sredstev en mesec pred vstopom otroka v vrtec ali drugače, pravica se dodeli prvi dan naslednjega meseca po oddaji vloge na pristojni CSD. Predvsem pomembno je, da je pravica do subvencije vrtca dodeljena za obdobje enega leta. Zato je potrebno biti pozoren na veljavnost odločbe. Vlogo za ponovno uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je na pristojnem centru za socialno delo potrebno oddati v zadnjem mesecu pred iztekom že izdane odločbe.

Otroci, vpisani v vrtec med šolskim letom, se v skupine razporedijo po starosti glede na še razpoložljiva prosta mesta v skupinah. V primeru večjega števila prijavljenih otrok v vrtec kot je v posameznih enotah prostih mest, o sprejemu otrok v vrtec odloča komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec, ki so točkovno vrednoteni. Prednost pri umestitvi imajo otroci, ki prejmejo višje število točk.

Otroci se z vstopom v vrtec podajajo na novo življenjsko pot. Ta trenutek je prelomen tako za otroka kot tudi ostale člane družine. Otroci potrebujejo čas za prilagoditev, uvajanje in občutek, da so sprejeti, predvsem pa občutek, da v novi situaciji niso sami.

 

Želimo vam prijeten vstop v vrtec!