Za varno in prijetno bivalno okolje, za prijazno občino Vransko !

Foto: Franc Sušnik

Kandidati občinskega odbora SDS Vransko smo pripravljeni prisluhniti Vašim pobudam in potrebam. V programu za prihodnje mandatno obdobje izpostavljamo področja delovanja, konkretne naloge in projekte, ki bodo usmeritev in vodilo našega delovanja.

Vse svoje znanje, izkušnje in srčnost bomo vložili v izvedbo in uresničitev programa za:

• najboljše možne pogoje za delovanje šole in vrtca, zato bomo glede na pričakovan povečan vpis v vrtec Vransko uredili prostore še za en cel in en polovični oddelek vrtca;

• kvalitetno in dostopno zdravstveno oskrbo občanov s posebnim poudarkom na zdravstveni oskrbi mladih in starejših, poskrbeli pa bomo tudi za lažji dostop do zobozdravstvenih storitev;

• ohranitev visokega nivoja oskrbe starejših in pomoči potrebnih, posebno skrb in pozornost bomo posvečali razvoju pomoči na domu in različnim oblikam oskrbe na daljavo;

• vzdrževanje visokega nivoja kulturne, športne in rekreativne ponudbe v občini;

• zagotovitev novih, ustreznejših prostorov za delovanje naše občinske knjižnice;

• ohranitev primernih pogojev za delovanje društev;

• nadaljnji razvoj gasilstva in ohranitev visokega nivoja požarne varnosti, prostovoljnim gasilcem Gasilskega društva Vransko bomo pomagali pri izgradnji novega gasilskega doma;

• zagotovitev optimalnih prostorskih pogojev za stanovanjsko gradnjo, razvoj poslovnih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest s pripravo in sprejemom novega občinskega prostorskega načrta;

• zagotavljanje optimalnih pogojev za razvoj turizma in gostinstva;

• spodbujanje kmetijske dejavnosti, s posebnim poudarkom na ohranitvi kmetijske dejavnosti in poseljenosti hribovitih predelov naše občine;

• izboljšanje prometne varnosti, z izgradnjo varnih križišč z zavijalnimi pasovi na regionalni cesti in avtobusnega postajališča ter prehoda za pešce v Brodeh in hodnika za pešce v Prekopi;

• zagotovitev popolne poplavne varnosti na širšem območju trga Vransko z zaključkom izgradnje vodnega zadrževalnika v Praprečah;

• nadaljevanje obnove lokalnih cest in javnih poti, več pozornosti in sredstev pa namenili rednemu in zimskemu vzdrževanju cest in javnih površin;

• nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Brodeh in izgradnjo druge faze čistilne naprave Vransko;

• zaključitev obnove okolice mrliške vežice in pokopališča;

• izgradnjo novega mostu na Merinščici in pločnika ter zaključitev izgradnje prometne povezave med trgovskim centrom in trgom Vransko;

• polepšanje podobe trga in naših vasi z doslednim urejanjem javnih površin, s sajenjem okrasnega drevja in drevoredi, z urejanjem cvetličnih gred in izboljšanjem javne snage.

FRANC SUŠNIK

Čeplje 1c, je naš kandidat za župana Občine Vransko.