Svetniki so na včerajšnji seji med drugim sprejeli rebalans proračuna za leto 2024 in spremembe pravilnika za dodelitev energijskega dodatka, ki širi krog upravičencev in povišuje znesek dodatka.

Sprejeli so tudi nekaj prostorskih zadev in sprememb pravilnikov zaradi uvedbe »zelenih navad«.

Prostorske zadeve
Mestni svet je sprejel sklep, s katerim daje soglasje Zavodu KSSENA za nakup 2 stavbnih zemljišč, ki se nahajata ob že kupljenih zemljiščih. Namen nakupa je celostna obravnava območja in dodatna površina za umeščanje večstanovanjskih objektov. Skupna velikost teh 2 parcel znaša cca 1.414 m2. Vrednost nakupa dodatnih zemljišč znaša predvidoma 60€/m2, kar predstavlja 84.840,00 EUR. Nakup nepremičnin bo zavod zagotovil iz lastnih sredstev.

Svetniki so prav tako sprejeli sklepa o lokacijskih preveritvah za določitev stavbnega zemljišča v Črnovi in Bevčah. Pobudi sta podala lastnika obstoječih zemljišč, ki želita razširiti stavbni zemljišči. V obeh postopkih lokacijskih preveritev so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora. Tudi v času javnih razgrnitev ni bilo pripomb na razgrnjeno dokumentacijo.

Postopki pri sanaciji plazov v Mestni občini Velenje
Mestni svet je potrdil tudi sklep, s katerim je določil višino pomoči pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte in so posledica močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem v avgustu 2023. Vsem vlagateljem, ki so jim v preteklem letu že sofinancirali geološko-geomehansko poročilo s predlogom sanacije (PZI), bodo zagotovili sredstva v višini 70 % vrednosti sanacije.

Spremembe pravilnikov zaradi uvajanja »zelenih navad«
Svetniki so sprejeli tudi spremembe in dopolnitve pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje, pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje ter pravilnik o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje. V omenjenih pravilnikih se v kriterije za dodelitev sredstev umeščajo trajnostni ukrepi, s katerimi prijavitelje spodbujajo k uvedbi »zelenih navad«. Mestna občina Velenje je namreč prejemnica številnih trajnostnih in mednarodnih nazivov, zato so zavezani k uresničevanju in izpolnjevanju obvez in zavez, s katerimi skupaj stopajo na pot trajnostnega razvoja Mestne občine Velenje

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje