Ima Mestna občina Velenje težave pri javno-zasebnem partnerstvu – računsko sodišče meni, da je temu tako

Foto: prtscr (https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov)

Mestna občina Velenje ima pri izvajanju treh projektov javno-zasebnega partnerstva:

– vzdrževanje cest – PUP Velenje,

– prevozi učencev – Izletnik Celje,

– vzdrževanje javnih površin – Andrejc,

Foto: http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/izvajanje-projektov-javno-zasebnega-partnerstva-v-mestni-obcini-velenje-940/

po mnenju Računskega sodišča težave, saj je izreklo mnenje s pridržkom – občina je delovala delno učinkovito.

Vir:http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/izvajanje-projektov-javno-zasebnega-partnerstva-v-mestni-obcini-velenje-940/

Vse tri zgoraj omenjene koncesije so še vedno v teku – prva se izteče šele leta 2024, ostali dve zgoraj omenjeni pa drugo leto.

V poročilu Računskega sodišča lahko preberemo:

“Pri enem projektu postopka izbire izvajalca zaradi premajhnega števila kandidatov ni zaključila kot neuspešnega, pri dveh koncesijah je v javni razpis vključila različne dejavnosti, ne da bi ustrezno preverila, ali bo v postopku zagotovljena konkurenca med potencialnimi ponudniki, in ni natančno opredelila razdelitve tveganj med partnerjema, pri eni koncesiji pa ni ustrezno določila ocenjene vrednosti. Pri dveh koncesijskih pogodbah je določila letno prilagoditev zneska nadomestila, pri čemer razlogov za takšno povišanje ni opredelila.”

Je torej Mestna občina Velenje plačevala več kot bi bilo potrebno?

Kako to, da je mestni svet to dopustil?

In imamo spet pojasnilo iz poročila Računskega sodišča:

“Občina ima sicer določen nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb, vendar pa je ta pomanjkljiv predvsem glede finančnega nadzora nad izvajanjem koncesijskih pogodb, kar se je odražalo tudi v izvajanju tega nadzora. Doseganje ciljev je spremljala predvsem na podlagi poročil koncesionarjev, ki pa so bila pomanjkljiva. V zaključnih računih proračuna je sicer splošno poročala o realizaciji dejavnosti, ni pa poročala o doseganju ciljev in učinkov koncesij ter ni prikazala informacije o skupnih stroških, povezanih z izvajanjem posamezne koncesijske pogodbe. Pomanjkljivo poročanje mestnemu svetu ni omogočalo, da bi se celovito seznanil z izvajanjem posamezne koncesije.”

Je mogoče iz tega sklepati, da mestni svet ni bil dovolj informiran in ni poznal vseh podrobnosti omenjenih koncesij?

Seveda bomo še nadalje spremljali kaj se bo v povezavi s tem dogajalo in kako se bo na pridržke Računskega sodišča odzvala Mestna občina Velenje.