Prav tako kot za študente, bodo po novem veljale določene omejitve tudi za dijake.

Vlada je državnemu zboru posredovala novelo Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, katere posebnost je opredelitev postopka verifikacije učnih mest in vzpostavitev enotnega registra učnih mest na nacionalni ravni. Obenem je določila in v državni zbor poslala tudi besedilo novele Zakona o gimnazijah. Novela zakona ne posega v dosedanji koncept ureditve gimnazijskega izobraževanja, temveč po navedbah ministrstva zgolj izboljšuje jasnost zakonskih določil in njihovo usklajenost z drugimi dokumenti, določili in uveljavljeno prakso. 

Predlagane posodobitve in uskladitve se nanašajo predvsem na:

  • omejitev trajanja statusa dijaka, s katero bi se zmanjšala možnost fiktivnih vpisov;
  • pravice do srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki se bodo za tujce, ki v naši državi plačujejo davke in prispevke, izenačile z državljani Republike Slovenije;
  • dijake, katerih materni jezik ni slovenski jezik ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji, katerim se bo zagotovil tečaj slovenščine;
  • omejitev vzporednega izobraževanja zgolj na izobraževanje v umetniški gimnaziji;
  • pogoje za vpis dijakov s posebnimi potrebami;
  • natančneje določene dolžnosti dijaka in razloge zaradi katerih je lahko izključen iz šole.

Po navedbah ministrstva za izobraževanje, znanost in šport omenjene uskladitve in posodobitve pomenijo poenotenje na področju srednješolskega izobraževanja, z novelo Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju pa se uvaja tudi priloga k spričevalu, ki zagotavlja podrobne, enotne in mednarodno primerljive informacije delodajalcem o doseženi poklicni kvalifikaciji.

Prav tako novela Zakona o gimnazijah po navedbah ministrstva ne posega v dosedanji koncept ureditve gimnazijskega izobraževanja. Uskladitve naj bi prinesle omejitev trajanja statusa dijaka, saj se lahko status dijaku podaljša največ za eno šolsko leto zaradi ponavljanja letnika ali prestopa v isti letnik drugega izobraževalnega programa. Omejitev ne velja za dijaka, ki je v gimnazijskem programu že ponavljal, če prestopi v izobraževalni program poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja.

Izjemoma pa se trajanje statusa lahko podaljša tudi za dve šolski leti dijaku s posebnimi potrebami, dijaku, ki se vzporedno izobražuje, perspektivnemu in vrhunskemu športniku, dijaku zaradi starševstva, zaradi bolezni ali izjemnih družinskih oziroma socialnih okoliščin.