Vlada Roberta Goloba ukinja muzej, ki obeležuje spomin na nastanek naše lastne države. Odločitev aktualne vlade kaže, kako imajo podcenjujoč in zavržen pogled na ključno obdobje nastanka naše samostojne države.
Muzej slovenske osamosvojitve je (bil) kulturni projekt, ki je bil ustanovljen z namenom, da se po kriterijih muzejske stroke po tridesetih letih posveti slovenski osamosvojitvi kot enkratnemu dejstvu slovenske zgodovine, ki nima primere. Ustanovljen je bil, da bi okrepili pomen lastne države, ne zato, da da bi zanikali prispevke različnih ljudi, dogodkov itd. v zgodovini slovenskega naroda, pač pa zato, da se izpostavi pomen lastne državnosti, ki nas dokončno postavlja med moderne narode.

Slovenska država je bila utemeljena na vrednotah slovenske osamosvojitve in ne poznamo države, v kateri bi se ukinjal muzej, ki obeležuje spomin na njen nastanek.
Naj ob tem ponovno spomnimo, da je Muzej slovenske osamosvojitve ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom 4. marca 2021. Muzej je bil ustanovljen ob 30. obletnici razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, kar je pomembna simbolna ločnica in hkrati v strokovnih krogih uveljavljena časovna distanca, po kateri javne institucije, zadolžene za ohranjanje premične kulturne dediščine, okrepijo svoja prizadevanja za prevzemanje gradiva od ustvarjalcev in imetnikov v svojo posest.
Ustanovljen je bil s ciljem, da se na enem mestu zbira, ohranja in preučuje premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ter predstavlja muzealije, s tem povezana znanja in vrednote ter zgodovinski čas konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let. Obdobje slovenske osamosvojitve je sicer res že vključeno tudi v obstoječe stalne in občasne muzejske razstave, vendar ni nikjer žarišče.
Zato je argument vlade, da je potrebno za potrebe “transparentnega in strateško začrtanega strokovnega dela” muzeje združiti, povsem napačen argument, naperjen proti razumevanju pomena slovenske samostojnosti in državnosti.
Spletno uredništvo