Skupina podpisanih poslancev in poslank Slovenske demokratske stranke s sopodpisanimi poslanci Nove Slovenije je na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila 

Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina.

Zahtevo vlaga najmanj tretjina poslancev, ki ni podprla sprejema sklepa, in sicer 32 poslancev, katerih seznam s podpisi je priložen tej zahtevi. Poslanci, ki vlagajo zahtevo, niso med tistimi, ki so na 73. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 4. 6. 2024 glasovali za sklep o priznanju Palestine. Zahteva se vlaga zaradi kršitve v postopku obravnave in sprejema omenjenega sklepa, kršitve Ustave Republike Slovenije, Poslovnika državnega zbora, avtoritarnega in samovoljnega ravnanja ter zlorabe postopka, na kar so podpisani poslanci in poslanke opozarjali že v postopku obravnave. 

Ustavno sodišče Republike Slovenijev odločbi št. U-I-197/97 navaja, da zakonske določbe niso protiustavne zgolj, kadar je njihova vsebina v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, ampak so lahko protiustavne tudi zaradi kršitev ustavno določenega postopka njihovega sprejema. Takšno ravnanje nesporno spodkopava demokratični proces in je slaba popotnica za nadaljevanje dela Državnega zbora Republike Slovenije, v katerem se relativizira določbe poslovnika državnega zbora ter vzpostavlja nedemokratična in zato nevarna praksa dela Državnega zbora Republike Slovenije.

Ker se predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sklepu ni obravnaval v roku, kot je določen v poslovniku, je bila s tem poslancem odvzeta možnost tehtnega premisleka o sklepu, ki se navezuje na pomembno zunanje politično vprašanje. Takšen odvzem možnosti poslancem predstavlja neposreden in grob poseg v načelo demokratičnosti ter s tem kršitev Ustave Republike Slovenije.

Glede na navedeno predlagatelji predmetne zahteve Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlagajo:

  1. da sprejme predmetno zahtevo za oceno ustavnosti Sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2024, dne 5. 6. 2024, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. 6. 2024;
  2. da zadevo obravnava absolutno prednostno;
  3. da ugotovi, da je sklep v neskladju s 1. členom, 2. členom, 44. členom, 86. členom in 89. členom Ustave Republike Slovenije ter 184. členom Poslovnika državnega zbora in ga odpravi.

 

Spletno uredništvo

VIR: GOV