Za trenutek je izgledalo da bo aktualna Golobova vlada delno popravila krivice in škodo po avgustovskih poplavah, pa se zdi da bo stanje samo še poslabšala!

Za vas objavljamo zapis včerajšnje dopisne seje na kateri je vlada sprejela mnenje k predlogu Zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki ga je v zakonodajni postopek predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec.

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, v katerem predlagajo določitev novega kroga upravičencev do predplačil za obnovo stanovanj, in sicer tudi tistih, ki so v gradnji in v njih ni imel nihče prijavljenega stalnega prebivališča.

Vlada omenjenega predloga zakona ne podpira, saj je predlagana sprememba zakona v praksi neizvedljiva in nasprotuje izhodiščem obnove po poplavah in plazovih. S predlogom sprememb, da bi se razširil krog upravičencev do predplačila za obnovo stanovanj na nedoločen krog oseb, se popolnoma zanemari temeljni zakon, ki ureja upravičenost do dodelitve sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, to je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN). Čeprav predlagatelji navajajo primere nastale škode na gradbiščih, na katerih so se gradile stanovanjske gradnje, vlada pojasnjuje, da gradbišča bodočih novogradenj še niso primerna za bivanje, prav tako pa njihovi investitorji trenutno že nekje živijo, zato lastniki objektov, skladno z veljavno ureditvijo ZOPNN, niso upravičeni do sredstev za odpravo posledic naravne nesreče. Prav tako bi s predlagano spremembo predmet upravičenja postalo premoženje – ne pa več domovanje kot osnovno prebivališče
.

V mnenju je pojasnjeno, da vlada izvaja ukrepe za zagotovitev pravice do primernega stanovanja vsem prizadetim v poplavah in plazovih iz avgusta 2023. Ti ukrepi zajemajo na primer zagotavljanje nadomestitvenih gradenj, izplačilo sredstev za gradnjo nadomestnih stanovanj ter za obnovo poškodovanih stanovanj. Zaradi zagotovitve čim hitrejše vzpostavitve primernih pogojev za bivanje in reševanje življenjskih stisk posameznikov je vlada z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) predvidela tudi predplačila za obnovo poškodovanih stanovanj. Z izvedbo predplačil v decembru 2023 je Vlada uresničila pomemben korak pri zagotovitvi primernega stanovanja vsem prizadetim v poplavah in plazovih iz avgusta 2023.

Vlada v zaključku mnenja izpostavlja tudi vprašanje izvedljivosti predlagane ureditve, saj Kataster nepremičnin nima vzpostavljene evidence gradbišč stanovanjskih objektov, ki (še) nimajo osnovnih identifikatorjev (na primer hišne številke), kot tudi to, da predlog zakona ne vsebuje ureditve posebnega ugotovitvenega postopka, s katerim bi lahko ugotavljali upravičenost do sredstev, v postopku pa bi se ugotovilo, ali gre za gradnjo stanovanjskega objekta in ali je investitor nameraval sam bivati v tem objektu. Ker se vlada zaveda opisanih problemov izvajanja zakonodaje s področja odprave posledic naravnih nesreč, že pripravlja spremembe zakonodaje, ki bo odpravila težave pri uveljavljanju pravic iz naslova odprave posledic naravnih nesreč.

 

Spletno uredništvo

Vir: Ministrstvo za javno upravo