DARKO MENIH

Foto: Darko Menih

Rojen sem 21. februarja 1948 v Topolšici. Končal sem študij na Fakulteti za šport v Ljubljani. Začetki mojega delovanja v Šoštanju segajo v leto, ko sem na Osnovni šoli Karla Destovnika- Kajuha pričel svojo poklicno pot kot športni pedagog, jo nadgradil z ravnateljevanjem ter nadaljeval kot župan Občine Šoštanj. Med svojim 12- letnim županovanjem sem bil en mandat tudi poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Sem prejemnik številnih priznanj, ki sem jih prejel za svoje uspešno delo. Sem skrben mož, oče in dedek.

V svojih preteklih treh mandatih sem se kot župan zavzemal za enakovreden razvoj na podeželju in v mestu naše občine. Vedno sem in bom poudarjal strpen dialog, spoštovanje drugačnosti in pošteno medsebojno sodelovanje. Občina Šoštanj bo uspešna, če bo znala povezati znanje vseh generacij. Slovenska demokratska stranka je v naši občini v vseh dosedanjih mandatih trdno stala za začrtanim programom. V to nas vodi naša politika, ki temelji na poštenju, spoštovanju pravne države, socialne pravičnosti, vrednotenju samobitnosti in upoštevanju slehernega slovenskega državljana.

PROGRAM DELA ZA OBDOBJE 2018- 2022
Ob občinskem prazniku Občine Šoštanj, 30. septembra, je vsako gospodinjstvo na dom prejelo brošuro, v kateri sem izpostavil glavne projekte opravljene v obdobju svojega 12- letnega županovanja. Trenutno so v izgradnji: prizidek h glasbeni šoli, manjša Domova krajanov v Skornem in Lajšah, cesta s pločnikom v Gaberkah, izgradnja dveh čistilnih naprav v Zavodnju, sanacija plazov v Lokovici, Skornem, Belih Vodah, Florjanu in Šoštanju ter izgradnja dvigala v občinski zgradbi za lažji dostop gibalno prizadetim občanom.
Za Občino Šoštanj je izrednega pomena, da se kot dolgoročno rešitev problematike ne-izplačevanja odškodnin sprejme Zakon o nadomestilu odškodnine zaradi vplivov delovanja Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje ter s tem povezane degradacije okolja. V programu je predvidena postopna ureditev okolice jezera glede na okoljevarstveno dovoljenje. Na zdravstvenem področju je ključno, da se ohrani status Bolnišnice Topolšica kot samostojne pravne osebe, hkrati pa bomo ohranili prizadevanja za ustrezno zdravstveno oskrbo v občini. Ob vseh naravnih nesrečah, je še kako pomembno preventivno ukrepanje ter sanacija vseh nesreč, zato je v planu tudi povečanje donacij za civilno zaščito in gasilska društva. Za področje komunalne infrastrukture lahko povem, da občina teži k izgradnji čim širše mreže komunalnega sistema oziroma povsod, kjer je to mogoče. Ohranilo se bo subvencioniranje malih čistilnih naprav, za področja, kjer izgradnja kanalizacijskega sistema ni mogoča. V planu je izgradnja in obnova stanovanj za mlade družine ter finančna pomoč le-tem, povečanje pomoči ob rojstvu otrok ter pomoč pri štipendiranju nadarjenih in socialno ogroženih študentov. Za boljšo povezanost med našo in sosednjimi občinami, je v programu dela ureditev kolesarske poti Velenje- Šoštanj- Šmartno ob Paki- Mozirje, razširili bomo progo »Šoštanjskega busa« ter si prizadevali za izgradnjo prometne obvoznice v mestu in 3. razvojne osi. Poudariti želim, da ostaja ključnega pomena tesno sodelovanje z vsemi ministrstvi, še kako pomembno za občino pa je tudi pridobivanje kohezijskih in evropskih sredstev. Želim si še tesnejšega sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, v planu pa je tudi oblikovanje Zavoda za kulturo, šport in turizem.

PROGRAM DELA PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
ŠOŠTANJ MESTO:
– Izgradnja nove avtobusne postaje;
– Izgradnja Muzeja usnjarstva na Slovenskem II. Faza;
– Ureditev parkirišč in okolice pri Muzeju usnjarstva na Slovenskem:
– Ureditev fasade in stavbnega pohištva v Domu društev Lučka;
– Nadaljevanje projekta Športni park pod Vilo Široko;
– Oživitev in prenovitev Trga bratov Mravljakov;
– Ureditev parkirišča pri Gasilskem domu Šoštanj;
– Obnova OŠ KDK Šoštanj;
– Izgradnja železniškega podhoda pri OŠ KDK Šoštanj;
– Obnova mestne razsvetljave;
– Obnova Puharskega mostu, bivšega sodišča in hiše Kunst;
– Uvedba dodatnih vsebin v tržnico;
– Ureditev okolice Pustega gradu;
– Posodobitev infrastrukture, kjer je še potrebno.
TOPOLŠICA:
– Dokončanje kanalizacijskega in vodovodnega sistema;
– Posodobitev krajevnih cest;
– Ureditev dostopa do podružnične šole (stopnišče);
– Sanacija plazov.
RAVNE:
– Posodobitev krajevnih cest;
– Izgradnja igrišča za odbojko na mivki;
– Povečanje parkirnih prostorov ob REKS-u;
– Ureditev razsvetljave v kraju;
– Sanacija plazov
FLORJAN – SKORNO:
– Posodobitev krajevnih cest;
– Izgradnja kanalizacijskega sistema, kjer je mogoče;
– Sanacija plazov;
– Obnova protipoplavne študije;
– Obnova športnega igrišča na Pohrastniku.
LOKOVICA:
– Posodobitev krajevnih cest;
– Nadaljevanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema;
– Izgradnja pločnika in kolesarske poti ob državni cesti;
– Sanacija plazov.
GABERKE:
– Dokončanje kanalizacijskega sistema;
– Izgradnja prizidka k vrtcu;
– Umiritev prometa;
– Posodobitev krajevnih cest.
ZAVODNJE:
– Nadaljevanje državnega projekta ceste in pločnika;
– Posodobitev krajevnih cest.
BELE VODE:
– Nadaljevanje izgradnje vodovodnega sistema;
– Sanacija plazov;
– Sanacija ali izgradnja Doma krajanov;
– Rekonstrukcija dostopa do Mornove Zijalke.
ŠENTVID:
– Ureditev krajevnih cest in zajetja za vodovod;
– Obnova Doma teritorialne obrambe v Dom krajanov.

PREDSTAVITEV LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET OBČINE ŠOŠTANJ
Lista kandidatov Slovenske demokratske stranke (SDS) za Občinski svet Občine Šoštanj je
sestavljena iz 20 kandidatov. Kandidatke in kandidati so bili izbrani na seji Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Šoštanj in soglasno potrjeni na najvišjem organu, to je konferenca Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Šoštanj. Lista sestoji iz kvalitetnih kandidatov, ki bodo znali prisluhniti našim občanom, njihovim željam in pobudam ter tako sooblikovati občino prijazno ljudem. Znali bodo delati za ljudi in njihove interese postavljati pred svoje. S skupnimi močmi bomo tako lahko veliko pripomogli za dobrobit občank in občanov Občine Šoštanj.
Po vrstnem redu si sledijo:
1. Darko Menih
2. Mag. Judita Čas Krneža
3. Franc Rosec
4. Jasmina Černoša
5. Peter Radoja
6. Dragica Lesjak
7. David Ravnjak
8. Viktorija Starič
9. Simon Srebre
10. Nataša Ročnik
11. Zlatko Kugonič
12. Sergeja Goršek
13. Herman Pergovnik
14. Simona Makari
15. Drago Rezman
16. Vida Podvratnik
17. Simon Ročnik
18. Domen Perovec
19. Branko Spital
20. Matevž Perovec

Glas za nas je glas ZATE, ZA VSE GENERACIJE, ZA OBČINO ŠOŠTANJ!