Glavni razlogi za predlog sprememb in dopolnitev Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 so predvsem spremenjene gospodarske razmere v zadnjih dveh letih, višje povprečnine, visoka inflacija, povišanje plač ter višje vrednosti referenčnih obrestnih mer.

Vključili so tudi kar nekaj projektov, ki so jih predlagali krajani in bodo pomembno prispevali k višji kakovosti življenja v našem mestu. Prihodki in prejemki so se z rebalansom povišali za 9 % oziroma 4,6 milijona evrov, odhodki in izdatki znašajo 9 % oziroma 5 milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu. Do konca leta želijo v Mestni občini Velenje izvesti kar nekaj pomembnih investicij in temu namenjajo tretjino proračuna.

Prihodki in prejemki so načrtovani v višini 55.928.200 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 60.195.649 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2023 je načrtovano v višini 118.196 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 4,617 milijona evrov več prihodkov in za 5,029 milijona evrov več odhodkov in izdatkov.

Z rebalansom so načrtovani prihodki in prejemki v višini 51.728.200 evrov, od tega dohodnina v višini 20.813.943 evrov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 9.147.600 evrov, prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo pa v višini 4.770.444 evrov.

Odhodki so načrtovani v višini 57.360.423 evrov, od tega investicijski odhodki predstavljajo 32,64 % oziroma 19.649.935 evrov. Pomembnejši investicijski odhodki so izgradnja oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti, Urbani park, naložbe v oskrbo s toplotno energijo, dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza, dozidava Centra za vzgojo izobraževanje in usposabljanje, dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora in drugi.

Sofinanciranje projektov načrtujejo v višini 3.453.000 evrov, in sicer iz državnega proračuna, državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij ter donacij. Najvišji zneski sofinanciranj so predvideni pri projektih oskrbovana stanovanja, dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza, dozidava Centra za vzgojo izobraževanje in usposabljanje ter Urbani park.

Zaradi težjih gospodarskih razmer ohranjajo projekte t. i. socialne košarice, za katere namenjajo kar 1,5 milijona evrov, in sicer za enkratne izredne denarne pomoči, varno hišo, brezplačno pravno svetovanje, denarno pomoč ob rojstvu otroka, mestno blagajno, center ponovne uporabe, brezplačen mestni potniški prevoz Lokalc, brezplačno izposoja koles BICY …

Z rebalansom zagotavljajo tudi sredstva za nove projekte, in sicer investicijsko dokumentacijo za rekonstrukcijo in nadzidavo Zdravstvenega doma Velenje (trakt A), pločnik ob Ljubljanski cesti, izgradnjo novega mostu na cesti Paka-Paški Kozjak, nadaljevanje pločnika v KS Šentilj, ureditev pasjega parka, postavitev električnih polnilnic, nakup in postavitev igrala na športnem igrišču v Kavčah, odkup zemljišč za izgradnjo infrastrukture v poslovni coni Pesje, vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih, nakup gasilskih vozil, priprava projektne dokumentacije za Center prihodnosti – revitalizacija objekta Stara elektrarna, spodbujanje objezerskega dogajanja itn.

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje