UKREPI ZA RAZVOJ DRUŽINSKIH KMETIJ

Vir: KGZS

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE O DELU V 2016 IN AKTUALNIH TEMAH

V četrtek, 30. marca, so se na tretji redni seji zbrali člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so med drugim obravnavali in na koncu tudi soglasno sprejeli poročila o delu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, vseh zavodov in območnih enot za leto 2016.

Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se je seznanil s predlogi za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike. Člani sveta so se strinjali z osnovno idejo, da se da večji poudarek razvoju družinskih kmetij, hkrati pa da se uporabi tudi dobre rešitve iz drugih predlogov. Opozorili so tudi na težave pri prometu in zakupu kmetijskih zemljišč. Prav tako je nerešenih kar nekaj vprašanj, predvsem pri opredelitvah, kaj je družinska kmetija, kdo je aktiven kmet, določiti pa je potrebno tudi območja posebnih ureditev zemljiške politike. Slovenija je namreč preveč različna, da bi lahko uporabili enotno rešitev za vse. Člani sveta so se strinjali, da se nadaljuje razprava po območnih enotah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in da bodo tej temi posvetili več pozornosti na prihodnji seji sveta.

Svet se je seznanil s predlogi in pripombami Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Skupno mnenje je bilo, da je bilo premalo časa za javno razpravo, prav tako je nesprejemljivo, da se dodatno povečuje finančno breme zavarovancev, ne da bi se povečal tudi obseg pravic. Zato je svet potrdil predloge in pripombe ter pozval Ministrstvo za zdravje, da jih upošteva.

Člani sveta so obravnavali in podprli tudi osnutek interventnega zakona za odpravo posledic škode po podlubnikih. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pozvali, da predlog zakona vloži v zakonodajni postopek po hitrem postopku.

Obravnavano je bilo tudi stališče Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije glede Skupne kmetijske politike po letu 2020, izoblikovano na podlagi interne javne razprave, opravljene s pomočjo vprašanj Evropske komisije. Svet je podprl predstavljeno stališče ter pooblastil vodstvo zbornice, da ga zastopa v nadaljnjih razpravah pri sprejemanju nove Skupne kmetijske politike. (Vir: KGZS)