Evropska komisija je vložila tožbo na Sodišče EU zoper Slovenijo. Razlog tiči v 21 odlagališčih odpadkov, za katere Slovenija do 16. julija ni sprejela ustreznih ukrepov v skladu z Direktivo o odlagališčih. S tem ni izpolnila obveznosti iz 14. člena direktive. Tožba je bila Sloveniji vročena 22. avgusta, odgovor na tožbo pa lahko Slovenija vloži v roku dveh mesecev od vročitve, temu pa se prišteje še deset dnevni rok zaradi oddaljenosti.

Direktiva o odlagališčih določa standarde za varovanje zdravja ljudi in okolja, zlasti površinskih voda, podtalnice, tal in zraka pred negativnimi vplivi zbiranja, prevoza, skladiščenja, obdelave in odlaganja odpadkov. V skladu s pravom EU pa naj bi v Evropi odlagali odpadke na odlagališča le varno in nadzorovano. Namen direktive je preprečiti ali čim bolj zmanjšati negativne učinke odlaganja odpadkov v celotnem življenjskem ciklu odlagališč.

Komisija je aprila 2016 Sloveniji poslala dodatno obrazloženo mnenje, v katerem je Slovenijo pozvala, naj ustrezno uredi odlagališča, ki kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Očitek Evropske komisije, da ni zagotovila, da bi se do 16. julija 2009 neskladna odlagališča zaprla oziroma, da po tem datumu delujejo le z zahtevami direktive skladna odlagališča, je odprt že več let. Gre za odlagališča, kjer so pretežno komunalni odpadki in so prenehala z odlaganjem odpadkov, niso pa izvedla zapiralnih del ali se zaprla ter o tem pridobila ustrezno okoljevarstveno dovoljenje (OVD).

Ministrstvo za okolje in prostor je s spremembo Uredbe o odlagališčih odpadkov želelo za odlagališča, ki so v lasti občine ali več občin in so v fazi zapiranja ali že zaprta, pridobiti sprejemljivo finančno jamstvo in s tem možnost pridobitve OVD. Finančno jamstvo je finančni instrument, ki je povezan s finančno zmožnostjo upravljavcev odlagališča ali lastnikov odlagališča. Za izdajo OVD pa je predložitev finančnega jamstva pogoj. To je potrdilo tudi Upravno sodišče RS v sodbi z dne 24. marca 2016.

Upravljavci so aktivneje pristopili k urejanju odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč in k pripravi potrebne dokumentacije za izdajo OVD. S strani pristojnih organov, se vrši nadzor nad vsemi odlagališči, upravni organ pa pospešeno pregleduje dokumentacijo, ki je potrebna za izdajo OVD za čas zapiranja odlagališč in po zaprtju oziroma za že zaprta odlagališča.

Vlada RS mora skladno s Poslovnikom Vlade RS obravnavati in sprejeti predlog opredelitve v sodnem postopku, s tem pa podati usmeritve in navodila Državnemu pravobranilstvu za zastopanje oziroma pripravo odgovora na tožbo. Resorno ministrstvo, odgovorno za pripravo predloga opredelitve, mora odgovor pripraviti v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo, Ministrstvom za zunanje zadeve in Državnim pravobranilstvom RS.