Proti krizni ukrepi – do sedaj – pride jih še več!

Objavljamo vam jih v celoti – zakaj – zato, da se lahko sami odločite ali so pravilni in ali gredo v pravo smer:

UKREPI ZA OHRANJANJE DELOVNIH MEST:
–  prispevke zaposlenih, ki so na čakanju (tako v zdravstveno kot pokojninsko blagajno), bo prevzela država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo
– nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije ZZZS in ne delodajalec
– zaposleni in aktivirani v kritičnih dejavnostih v času epidemije bodo preko plačil dodatkov za nevarno delo in preko plač za dodatne obremenitve nagrajeni z od 10 do 200% osnovne plače
– vlada podaja priporočilo delodajalcem v gospodarstvu, da uberejo podoben pristop nagrajevanja tistih, ki so v času epidemije izpostavljeni in ohranjajo nujno proizvodnjo v tem času. Država oz. proračun bo največji meri te izdatke povrnil, ko bomo dobili podatke o bodočem možnem obsegu teh izplačil
UKREPI ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA LJUDI:
– upokojencem z najnižjimi pokojninami se izplača solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa
– status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile (varstva otrok in nezmožnosti prihoda na delo, ipd.), bo izenačen s statusom delavcev na čakanju
– delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne pripada nadomestilo za brezposelnost
– javnih storitev, ki se ne izvajajo, gospodinjstva v tem času tudi ne plačujejo (npr. položnica za vrtce)
UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE:
– samozaposleni bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% neto minimalne plače
– prispevke v tem obdobju za njih vplačuje država
– do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine
UKREPI ZA OHRANITEV DELOVANJA PODJETIJ:
– prispevke za pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranijo. S tem se razbremeni plače.
UKREPI ZA IZBOLJŠANJE LIKVIDNOSTI PODJETIJ IN POMOČ ZNANSTVENO RAZISKOVALNIM PROJEKTOM ZA BOJ Z EPIDEMIJO:
– vzpostavi se garancijska shema (t.i. “finančni top”), ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij
– država zagotovi dovolj sredstev z dokapitalizacijo oziroma poroštvom za izvedbo
– zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike
– plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni
– del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESS) se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravilo, zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa
UKREPI V SMISLU ZNIŽANJA SEJNIN IN PLAČ IN OPROSTITEV PLAČILA DISTRIBUCIJE:
– sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni ali posredni večinski lasti države, se znižajo za 30 odstotkov
– vse funkcionarske plače na državni ravni se znižajo za 30 % za čas trajanja epidemije
– sodna veja oblasti je zaradi odločitve Ustavnega sodišča iz zakona izvzeta, je pa pozvana, da se sama odpove 30 % funkcionarskih plač za čas krize.
– oprostitev plačila storitev distribucije TV signala s strani javne RTV za regionalne in druge televizije.
UKREPI ZA POMOČ KMETIJSTVU:
– oboleli nosilec ali član kmetijskega gospodarstva bo prejel nadomestilo v višini 80% minimalne plače. Odpisali se mu bodo tudi prispevki, ki se štejejo kot plačani
– do odloga plačila prispevkov (do dveh let) bodo opravičeni nosilci ali člani kmetijskega gospodarstva
– plačilo dajatve za katastrski dohodek se zniža za 50 %
– nadomestilo zaradi izpada odhodka na kmetiji
– ribiči so upravičeni do nadomestil plačila priveza v ribiških pristaniščih v višini 40 %
– zniža se plačilo vodnega povračila v višini 40 % za gojitelje vodnih organizmov

In še naš komentar – presodite sami ali še kaj manjka – če pridete do zaključka, da je temu tako, obvestite o tem vlado. Verjemite, prisluhnila vam bo!

Ogledate si lahko tudi VIDEO!