Direkcija Republika Slovenije za vode (DRSV), Sektor območja Savinje, kot upravljavec vodotokov na območju porečja Savinje in dela porečja Sotle ugotavlja, da se na vodnih in priobalnih zemljiščih nabirajo podrta in poškodovana drevesa in ostala vegetacija, ki ovirajo in, še posebej ob pojavu visokih vod, zmanjšujejo pretočnost strug vodotokov.

Na podlagi določil Zakona o vodah direkcija poziva lastnike in druge uporabnike vodnih in priobalnih zemljišč, da odstranijo podrta drevesa, polomljena debla in vejevje.

Po Zakonu o vodah mora lastnik ali drug uporabnik ob vodotoku 2. reda, kamor spadajo vsi vodotoki na območju Sektorja območja Savinje, razen Savinje, Pake in Sotle, sam zagotavljati odstranjevanje poškodovane zarasti na bregovih (odmrle, propadajoče zarasti), odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Dopis lastnikom si lahko preberete na tej povezavi.

 

Spletno uredništvo