Kakšen turizem si želimo v občini Žalec?

Foto: google.com/maps

Občani, civilno-družbene organizacije in turistični ponudniki v občini Žalec so izkazali velik interes za sodelovanje pri oblikovanju skupne turistične identitete. Turizem prepoznavajo kot priložnost za izboljšanje življenja v svojem okolju.

Ob pripravi nove strategije razvoja turizma Občine Žalec za obdobje 2019-2027 so se v jesenskem času odvile tri dobro obiskane delavnice, na katerih so občani, predstavniki različnih civilno-družbenih organizacij in turistični ponudniki razmišljali o razvojnih potencialih na področju turizma, o želenih tipih turizma ter o prednostnih ukrepih za doseganje ciljev na tem področju.  

Turizem je gospodarska in družbena dejavnost izrazito partnerskega značaja. V Občini Žalec se zavedajo, da se njegov potencial za izboljšanje bivanjskih razmer v lokalnem okolju, krepitev malega gospodarstva in dvig kakovosti prostočasnega življenja na območju uresniči samo, če pri njegovem razvoju svoje vloge odigrajo vsi ključni lokalni deležniki: turistični ponudniki, javni sektor in prebivalci. Zato si prizadevajo, da bi nova strategija razvoja turizma predstavljala dokument s čim bolj usklajenimi pogledi, mnenji, pričakovanji in hotenji. Njihovo vabilo k skupinskemu razmisleku o razvoju turizma je v lokalnem okolju naletelo na velik odziv: delavnic se je udeležilo skoraj sto predstavnikov civilno-družbenih organizacij, občanov in turističnih ponudnikov.

Po izvedenih delavnicah lahko potegnemo nekaj zaključkov:

  1. Občani imajo do turizma pozitiven odnos. V njegovem razvoju želijo sodelovati in udejanjati svojo gostoljubnost, družabnost, radoživost, inovativnost ter skrb za naravo in okolje.
  2. Civilno-družbene organizacije – turistična in druga društva – se prepoznavajo kot del turistične ponudbe in si želijo še aktivnejšega vključevanja.
  3. Lokalno okolje ponuja obilje naravnih danosti, kulturne dediščine, tradicij, običajev in gastronomskih posebnosti za razvoj turističnih produktov. Kot rdeča nit se skozi njih prepletata hmelj in pivo. Močen adut je tudi ohranjena narava z odličnimi danostmi za športne aktivnosti.
  4. Občani od turizma pričakujejo, da vnese več pestrosti v družbeno življenje lokalne skupnosti, da izboljša lokalno infrastrukturo in urejenost krajev, zagotovi kakovostna delovna mesta in poveča prihodke ter prispeva k prepoznavnosti njihovega kraja.
  5. V svojem okolju si želijo obiskovalcev, ki jih zanima in cenijo lokalno skupnost in naravo.
  6. Turistični ponudniki (gostinci in ponudniki prenočitev) so na delavnici izpostavili veliko potrebo po usposobljenih kadrih za delo v turizmu.
  7. Vse skupine deležnikov so poudarjale potrebo po več sodelovanja, skupni promociji in razvoju integralnih turističnih produktov, ki bodo obiskovalce na območju zadržali za več časa.

Rezultati delavnic predstavljajo dragoceno gradivo za delo strokovne skupine, ki bo v naslednjih mesecih pilila besedilo nove turistične strategije.

Pri izvedbi delavnic je v okviru projekta Dovolj za vse, ki je namenjen opolnomočenju lokalnih skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalnem okolju, s predstavitvami dobrih praks iz drugih okolij in moderiranjem skupinskih razmislekov sodelovala nevladna organizacija Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Direktorica Umanotere Gaja Brecelj je povzela vtise: »Domačini so zelo ponosni na dosežke na področju razvoja turizma v preteklih letih. Njihova pričakovanja za prihajajoče obdobje so visoka in razveseljivo je, da je takšna tudi njihova pripravljenost za sodelovanje«.

Napisala: Gaja Brecelj