Občina Braslovče obvešča javnost, da je s strani Službe Vlade Republike Slovenije po poplavah in plazovih prejela Osnutek sklepa o določitvi objektov, katerega odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče.

Skladno z drugim odstavkom 151.c člena ZIUOPZP bodo predlog sklepa, strokovna mnenja Državne tehnične pisarne in sklepi Sveta Vlade Republike Slovenije za obnovo o potrditvi strokovnih mnenj javno razgrnjeni najmanj 15 dni.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 8. julija 2024 do vključno 23. julija 2024. Ogled gradiva je možen tudi v prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, v času uradnih ur občine. 

V istem obdobju je predlog sklepa in strokovna mnenja javno razgrnjena tudi na spletni strani Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih:
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-obnovo-po-poplavah-in-plazovih/

Vse podrobnosti za posamezen objekt so razvidne iz strokovnega mnenja.

Navodila za morebitne predloge, mnenja ali pripombe na predlog sklepa in strokovna mnenja najdete na zgoraj navedeni spletni strani Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih, kjer bodo po pretečenih 15 dnevih objavljeni tudi odgovori oz. odzivi.

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Braslovče