EKO SKLAD NAMENJA NEPOVRATNA SREDSTVA ZA NAPRAVE ZA SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Vir: pixabay.com

Slovenski okoljski javni sklad je v petek, 14. 4. 2017 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani objavil javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo. Na voljo bodo tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič- energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe, sporočajo na Ministrstvu za okolje in prostor.

Nepovratna sredstva skupno znašajo trinajst milijonov evrov. Za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, Eko sklad namenja tri milijone evrov nepovratnih sredstev. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena za naprave, ki imajo nazivno električno moč do največ 11 kVA, nameščene na ali ob stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Višina nepovratnih finančnih sredstev bo znašala 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo strošek nakupa in montaže naprave ter pripadajočih električnih inštalacij in opreme, vendar ne več kot 180 evrov za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo.

Rok za zaključek naložbe bo petnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Vir: pixabay.com

Občanom bo za električna vozila zaradi velikega odziva na javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude na voljo dodaten milijon evrov sredstev. Na Javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude bo občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena namenjenih dodatnih pet milijonov evrov. Prav tako je bila dodeljena že večina sredstev na Javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov, zato bo Eko sklad znesek razpisanih sredstev povišal iz šest na deset milijonov evrov.