Včeraj je v prostorih Premogovnika Velenje potekala 27. redna seja Skupščine Premogovnika Velenje. Na skupščini je bil sprejet Sklep o preoblikovanju Premogovnika Velenje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Sprejet je bil Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, ki bo začel veljati ob vpisu Sklepa o preoblikovanju v sodni register.

Za generalnega direktorja je bil ob tem za mandatno obdobje do 21. septembra 2019 imenovan mag. Ludvik Golob, vlogo direktorice družbe pa bo zaenkrat do 30. novembra opravljala mag. Mojca Letnik. Oba imenovana bosta velenjski premogovnik zastopala skupno.

V nadzorni svet sta bila kot predstavnika kapitala za mandatno obdobje, ki teče od vpisa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register do vključno 9. julija 2019, imenovana mag. Stojan Nikolić in Uroš Podobnik, kot predstavnik delavcev pa do vključno 14. junija 2020 oziroma do drugačne odločitve Sveta delavcev, Danilo Rednjak.

Premogovnik Velenje, deponija premoga. Foto: HSE

Člani nadzornega sveta družbe ter njeno poslovodstvo bodo svoje funkcije opravljali vse do izteka sedanjega mandata.

Na seji skupščine je bilo podano revidirano letno poročilo družbe Premogovnik Velenje in revidirano konsolidirano poročilo Skupine Premogovnik Velenje za poslovno leto 2016, poročilo o odnosih do povezanih družb, pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega poročila Skupine za poslovno leto 2016 ter preveritev poročil o odnosih do povezanih družb. Prisotni so se seznanili tudi z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta za minulo poslovno leto. Ugotovljeno je bilo, da družba za leto 2016 ni izkazovala bilančnega dobička. Upravi družbe in nadzornemu svetu je bila v skladu z 294. členom ZGD-1 za poslovno leto 2016 podeljena razrešnica.

Skupščina družbe je za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2017 imenovala družbo KPMG Slovenija, d. o. o., Ljubljana.

V Šaleški dolini so se že nekaj časa pojavljali namigi, da naj bi se družba Premogovnik Velenje iz delniške družbe preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo, pojavljala pa so se tudi ugibanja o razlogu preoblikovanja. Po neuradnih podatkih in nekaterih govoricah, naj bi bil glavni razlog preoblikovanja združitev družb Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj oziroma združitev uprav pod eno družbo, največjega lastnika HSE.

Kaj bi sicer tak scenarij pomenil za Šaleško dolino in njene prebivalce, lahko zaenkrat samo ugibamo, je pa seveda jasno, da bi bila posledica takšne združitve lahko ponovna ukinitev nekaterih delovnih mest v Šaleški dolini.