Vložena pritožba zaradi domnevnih nepravilnosti pri deljenju oglasnih mest mestne občine Velenje

Foto: Peter Dermol (STA)

Predstavniki kandidatov za župana Mestne občine Velenje na nadomestnih
volitvah, 11. 10. 2020, Darka Koželja (SDS) in Benjamina Strozaka (Dobra
Država) so danes, 5. 10. 2020, na Skupno občinsko upravo SAŠA Velenje vložili
pritožbo zaradi nepravilnosti pri uresničevanju določbe 8. člena Zakona o volilni
in referendumski kampanji.
Mestna občina Velenje namreč ni v roku, ki je določen v tretjem odstavku 8.
člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, torej najkasneje 60 dni pred
dnem glasovanja, javno objavila pogojev za pridobitev pravice do uporabe prej
navedenih plakatnih mest. Tako je Mestna občina Velenje oziroma njena
odgovorna oseba opustila dolžno ravnanje, saj ni pravočasno zagotovila možnosti
osnovnega informiranja javnosti o kandidatih z možnostjo plakatiranja. Glede na
navedeno menimo, da bi občina lahko tudi sama po uradni dolžnosti odredila
plakatna mesta vsem prijavljenim organizatorjem volilne kampanje, ki so vložili
kandidaturo v zakonsko določenem roku.
Občina je z objavo v Uradnem vestniku MOV št. 11/2020 javno objavila pogoje
za plakatiranje dne, 24. 8. 2020. V sklepu o razpisu nadomestnih volitev za
župana Mestne občine Velenje, ki ga je izdala in objavila Občinska volilna
komisija Mestne občine Velenje dne, 11. 8. 2020, je za dan glasovanja določen,
11. 10. 2020. Iz navedenega izhaja, da pogoji za plakatiranje niso bili objavljeni
znotraj 60 dnevnega zakonsko določenega roka pred dnem glasovanja.
S tem je občina oziroma kandidat SD, Peter Dermol, podžupan v začasnem
opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje, zaradi omejitve v
enakopravno možnost plakatiranja nedopustno posegel v samo naravo volilne
pravice, tako aktivne kot pasivne, ki je ustavna pravica in predstavlja bistvo
demokracije ter demokratičnega odločanja. Gre za pravico pozitivnega statusa, ki
od države oziroma v konkretnem primeru od Mestne občine Velenje zahteva, da
nekaj stori za njeno uresničitev. Zato je še toliko bolj pomembno, da bi občina
spoštovala zakonodajo na področju izvajanja volilne kampanje in v roku, ki je
določen v tretjem odstavku 8. člena ZVRK, omogočila vsem enake možnosti na
področju plakatiranja. Tako pa je dejansko zamudila z javno objavo plakatnih
mest, kar predstavlja kršitev zakonodaje na področju volilne kampanje.