TEŠ se pripravlja na so-sežig nenevarnih odpadkov?

O tem, da v TEŠ-u razmišljajo o tem, da bi del premoga nadomestili z so-sežigom nenevarnih odpadkov, smo že pisali.

V medijih pa smo danes zasledili novico, da je TEŠ v teh dneh objavil razpis za:

– izdelavo projektne dokumentacije;

– izdelavo investicijske dokumentacije;

– izdelavo poročila o vplivih na okolje za so-sežig nenevarnih odpadkov.

Kot poročajo, pričakuje TEŠ ponudbe do konca oktobra.

Po predvidevanjih naj bi TEŠ na leto so-sežgal kar 160 ton nenevarnih odpadkov, kot nadomestilo za premog.

In kaj so nenevarni odpadki?

“Nenevarni odpadki so odpadki, ki nimajo nobene od lastnosti nevarnih snovi in se zato ne uvrščajo med nevarne odpadke.”

Seveda se ob tem takoj vprašamo – kdo pa zagotavlja in prevzema odgovornost, da se bodo kurili res samo nenevarni odpadki?

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov (UL L št. 332 z dne 28. 12. 2000, str. 91) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/76/ES) določa ukrepe, obvezna ravnanja, prepovedi in druge pogoje za sosežiganje in sežiganje odpadkov ter pogoje in ukrepe glede obratovanja naprav za sosežig odpadkov (v nadaljnjem besedilu: naprava za sosežig) in sežigalnic odpadkov (v nadaljnjem besedilu: sežigalnica) z namenom, da se preprečijo ali omejijo škodljivi učinki na okolje, zlasti onesnaževanje z emisijo snovi v zrak, tla, površinsko vodo in podzemno vodo, kolikor je to izvedljivo, ter posledično na tveganje za zdravje ljudi.

vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4832

Ker vemo, da se pri nas kršijo določene določbe; včasih tudi zakoni – nas resno skrbi, kako bo s so-sežigom odpadkov v TEŠ.

Nas skrbi upravičeno, ali pa vi razmišljate drugače?