PRIKRITA DEJSTVA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE – ZA VSO SLOVENIJO

V dosedanjih poskusih pridobitve dokumentov investicijskega programa za traso
Velenje jug–Šentrupert nismo bili uspešni.
Na seji ob sprejemu poroštvenega zakona je bilo povedano, da bo vlada izdelala
investicijski program v decembru 2019 in sprejela poroštveni zakon skupaj z delom
hitre ceste na Dolenjskem. Ta odločitev DZ je pravno sporna, saj poslancem ne
omogoča glasu podpore ali zavrnitve po projektu samem.
Investicijski program je zelo pomemben dokument za vse državljane, saj mora država
izkazati dejstva, da bo gradila ekonomsko vzdržno ter družbeno in okoljsko manj
škodljivo prometno povezavo med Slovenj Gradcem in A1. To ne izključuje dejstva,
ki ga je nujno treba upoštevati, da sta Šoštanj in Velenje tako z regijo kot tudi širše že
povezana z železnico.
Če želimo Koroško resnično povezati z osrednjo Slovenijo, je to treba storiti tako z
železnico kot s cesto, ki bo ustrezno dimenzionirana na osnovi dejanske prometne
obremenitve. Dnevni promet na cesti od Velenja do Koroške ne presega 12000 vozil,
kar upravičuje gradnjo sodobne dvopasovnice.
Neprimerno je, da načrtovane ceste zaradi odmaknjenosti ne bo moglo uporabljati kar
pribl. 5000 ljudi, ki živijo med Slovenj Gradcem in Gaberkami, saj naj bi bila to
edina uvoza na hitro cesto. Hkrati preseneča tudi dejstvo, da bi na Dolenjskem za
18000 vozil gradili dvopasovnico, na Koroškem pa za 12000 vozil štiripasovnico!
O neprimerni umestitvi hitre ceste govorijo zadnja dogajanja, ki so vezana na
bistveno spremembo trase Velenje Podkraj–Velenje Gaberke. Zaradi posedanja
rudniškega prostora je pri načrtovanju tega odseka nujna bistvena sprememba, in
sicer cesta se iz pokritega vkopa dviguje na viadukt.
Zaradi bližine mesta in tam živečih je načrtovana pokrita cesta, ki je vkopana, hitrost
pa zmanjšana na 80 km na uro. To je dodatna časovna obremenitev za pot s Koroške
in pomeni tudi gospodarski uvoz v tovarno Gorenje Velenje in iz nje!
Naj izpostavimo še, da se cesta nadaljuje neposredno ob velenjskem pokopališču in
se povzpne skozi Goro Oljko. Dvig trase za pribl. 180 m višinske razlike je okoljsko
in ekonomsko nevzdržna rešitev, ki ni niti v skladu z EU-direktivami o hrupu in
emisijah ter vplivih na živalske ter rastlinske vrste niti ne spoštuje zadnjih usmeritev
NEPN do 2030.
V Spodnji Savinjski dolini bi bilo treba zgraditi 5 km protihrupnih ograj in hkrati
prečkati dolino po diagonali. S tem posegom bo uničena celovitost kulturne krajine
kot enotnega predalpskega prostora, ki seže vse do Logarske doline. Prav tako
Ministrstvo za kmetijstvo ne soglaša s posegi na najboljšo kmetijsko zemljo v
Sloveniji. S tem posegom ni bila upoštevana Uredba o območjih za kmetijstvo in
pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS, Uradni list RS, št. 71/16. V velik
ravninski kompleks A spada, osrednji del Savinjske doline – Celjska kotlina.
Etnocidu Spodnje Savinjske doline sledi še preizkus o človečnosti in razsodnosti
Slovenije, saj na območju že poteka preselitev 40 družin in razselitev 150 ljudi.
Načrtovani posegi in ves promet bodo v Podkraju spremenili vlogo in pomen prostora
pokopališča. Tu počiva večina naših rudarjev, ki so to veliko mesto Velenje gradili,
zvok “Tišine” pa z načrtovanimi posegi za večno izgubili!
Naši argumenti in boljši predlogi sledijo umestitvi hitre ceste v že obstoječi koridor,
ki pomeni cenejšo in hitreje izvedljivo gradnjo po obstoječi trasi. Hitrost s katero je
možno projekt umestiti in zgraditi je bila izkazana v primeru Magna.
Vse navedbe o družbeno in ekonomski sprejemljivi varianti Arja vas–Velenje so bile
zajete že v izvornih dokumentih študije variant in se navezujejo na idejno rešitev št.
PND-242/03, PNG, d.o. o., maj 2006. Idejna rešitev podjetja PNZ iz aprila 2008 je ta
prava dejstva prekrila.
Potvorjena je tudi veljavna resnica, da je bila F2-2 obravnavana v študiji variant (ŠV)
in izbrana na osnovi primerjav z ostalimi trasami. Ni bila! Sprememba lege trase iz
doline na Goro Oljko je doprinesla bistvene razlike med obravnavano traso F2 v ŠV
in izbrano F2-2. Trasa F2-2 je druga trasa, ker so razlike bistvene in dejstva
dokazljiva.

Mateja Kričej 22.2.2020