Mestna občina Velenje preko razpisa za sofinanciranje programa športa namenja 539.500 evrov, od tega 300.000 evrov za nadpovprečne športne dosežke.

Že tretjič zapored so za šport namenili dodatnih 100 tisoč evrov, saj želijo ohranjati športni standard iz obdobja pred začetkom epidemije.

 

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2023 na področju športa sofinancirajo naslednja področja:

  • športni programi, 
  • športni objekti in površine za šport v naravi,
  • razvojne dejavnosti v športu,
  • organiziranost v športu,
  • športne prireditve,
  • športna promocija.

 

Razpis je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje.

Prijave so možne do vključno 6. februarja 2023.

Na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe in področja športa, določene z Letnim programom športa, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, in zasebni športni delavci.

V razpisu so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev pravice do sofinanciranja športnih programov.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje