Medobčinsko sodelovanje – Skupna občinska uprava SAŠA regije

Foto: pixabay.com

S 1. januarjem letos je začela delovati Skupna občinska uprava SAŠA regije. Vanjo sta se tako združila – Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja in Urad za urejanje prostora.

Združevanje občin je posledica zakona o financiranju občin, ki je spremenil pogoje za pridobitev sredstev iz državnega proračuna.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3365/odlok-o-ustanovitvi-skupne-obcinske-uprave-sasa-regije

V SAŠA regiji so tako združene občine:

– Gornji Grad,

– Ljubno,

– Luče,

– Mozirje,

– Nazarje,

– Rečica ob Savinji,

– Solčava,

– Šmartno ob Paki,

– Šoštanj,

– Velenje.

Skupna občinska uprava bo poleg nalog, ki so jih že do sedaj opravljali, izvajala tudi naloge odvetništva, pravne službe in proračunskega računovodstva.